Kontakt

Hotel Praha Slaný

Adresa ubytovny:
 
HOTEL PRAHA SLANÝ
Pražská 754,
274 01 SLANÝ

Kontakt:
Mobil: +420 606 580 067

E-mail: 

info@hotelprahaslany.cz